Privacy verklaring

’t Warme Nest, gevestigd aan Kerkplein 22, 1777 CD Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.warmenest.nl
Kerkplein 22, 1777 CD Hippolytushoef
0227 595211

Marjon Kostwinder van Pothoven is de functionaris gegevensbescherming van ’t Warme Nest. Zij is te bereiken via info@warmenest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW gegevens: naam, adres en woonplaats
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@warmenest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

’t Warme Nest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het verwerken van uw bestelling.
• Het afhandelen van uw betaling.
• Het toesturen van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en acties.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Om vragen of klachten te verwerken en om u te benaderen over uw vraag/klacht zodat wij hier onderzoek naar kunnen doen en u op de hoogte te kunnen houden van het verloop hiervan.
• ’t Warme Nest verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren:

’t Warme Nest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  In sommige gevallen is opslag van gegevens, voor langere tijd noodzakelijk om wettelijke redenen zoals belastingaangifte, 7 jaar.

Gegevens voor het verwerken van bestellingen:

NAW gegevens, geslacht, bankrekeningnummer en e-mailadres: Deze gegevens voor het verwerken van bestellingen moeten wij op grond van de wettelijke termijn 7 jaar bewaren.

Klantaccount:

Uw persoonlijke NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en banknummer bewaren wij zolang uw account actief is. Is uw account twee jaar inactief dan verwijderen wij uw account.

Contact via telefoon of mail:

Naam, telefoonnummer of e-mailadres. Zolang als nodig is maar niet langer dan een jaar.

Nieuwsbrieven:

Naam en e-mailadres bewaren wij zolang als u de nieuwsbrieven wilt ontvangen. Op uw verzoek verwijderen wij uw naam en e-mailadres als u niet langer onze nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Betalingsverkeer Mollie:

Voor het afhandelen van uw betaling in onze webshop maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw NAW gegevens en bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Post.nl:

Voor het versturen van uw bestelling maken wij gebruik van de diensten van Post.nl. Het is daarvoor noodzakelijk om uw NAW gegevens met Post.nl te delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturen:

Voor het administreren van verkoopfacturen moeten wij uw NAW gegevens op grond van de wettelijke termijn 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De door u geleverde gegevens zullen alleen intern gebruikt worden. ’t Warme Nest zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor afwikkkeling van een bestelling of garantiekwestie t.a.v. haar leveranciers. Echter zal te allen tijde goedkeuring aan u gevraagd worden voor het doorgeven van uw gegevens. ’t Warme Nest verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ’t Warme Nest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Wat zijn cookies: Een cookie is een eenvoudig klein tekst bestandje met informatie. Cookies worden meegestuurd met de pagina’s van websites en door uw webbrowser op uw computer opgeslagen.

Functionele cookies: Deze website gebruikt functionele cookies voor de juiste technische werking van de website. Dit is standaard functionaliteit zonder enige vorm van bezoekers identificatie.

Statistieken cookies: Voor het bijhouden van de bezoekers statistieken wordt gebruik gemaakt van eenvoudige website statistieken waarbij alleen data verkeer wordt bijgehouden en geen persoonlijke informatie of IP-adressen worden geregistreerd.

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics functionaliteit voor het meten van website statistieken. Er wordt geen bezoekers informatie gedeeld met Google, Google Analytics en/of Google Addwords. Het IP-adres van bezoekers wordt namelijk geanonimiseerd, daarmee is identificatie via IP onmogelijk.

Cookies deactiveren: Indien u niet wenst dat uw browser cookies accepteert en opslaat, dan is het mogelijk deze functionaliteit uit te schakelen in uw webbrowser. U draagt daarvoor zelf de zorg en verantwoordelijkheid. Voor vragen kunt u terecht bij uw software leverancier, of schakel een ict specialist in die uw ict hardware en software voor u beheert. Het is mogelijk dat delen van de websites niet of niet correct functioneren.

Formulieren:

Eventueel door u verstrekte gegevens via een formulier op deze website, worden via een beveiligde HTTPS verbinding verzonden. Ingezonden formulieren worden niet langer dan noodzakelijk op onze website bewaard en na verwerking verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ’t Warme Nest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmenest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ‘t Warme Nest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autorteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

’t Warme Nest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@warmenest.nl.

’t Warme Nest heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner of firewall.
• Uw pagina bezoeken en het ontvangen van de website-data vindt plaats via een beveiligde (HTTPS) verbinding. U kunt dit herkennen aan het  ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser, of de vermelding ‘veilig’.
• Alle data wordt encrypted verzonden. Een versleutelingstechniek die ook bij banken wordt gebruikt. Alleen de ontvanger heeft de sleutel om de data te lezen. Het is daarmee voor derden niet mogelijk om informatie te onderscheppen of ‘mee te kijken’ met uw bezoek.

Vragen:

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Inwerkingtreding:

Deze (hernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 juni 2019.

 

Website